Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu https://www.zapiskycz.cz

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "​obchodní podmínky​") obchodní společnosti ​Ing. Magdalena Zoulová, se sídlem ​Dr. Beneše 572/5, 290 01, Poděbrady, identifikační číslo:​ 17928087, (dále jen"​prodávající​") jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "​občanský zákoník​").

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.zapiskycz.cz​ ​(dále "​jen internetový obchod​").

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.zapiskycz.cz​ v Obchodních podmínách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​https://www.zapiskycz.cz​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.zapiskycz.cz.

2.3 Internetový obchod ​https://www.zapiskycz.cz​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

• kupující "vloží" objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​"​Do košíku",​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​"​Dokončit objednávku​​". Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko "​Dokončit objednávku​" souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce.Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.zapiskycz.cz

3. Cena

3.1 Cenu za zboží může kupující uhradit těmito způsoby:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 257015793/0600​, vedený u společnosti Moneta Money Bank.

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží.

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven před uhrazením kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce

3.8. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l).

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Zaplacením zboží a převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené.

4.3 Zboží je kupujícímu dodáno elektronicky prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce.

4.4 Zboží je obvykle doručeno během několika dnů.

4.5 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

5. Zákaznický účet

5.1 Kupující může objednávat zboží bez registrace v internetovém obchodu.

5.2 Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

• o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.3 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. Autorská práva

8.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn autorským právem a ochranou duševního vlastnictví. Uživatel nemá právo jakýmkoliv způsobem rozmnožovat, distribuovat, prodávat nebo měnit a upravovat obsah webu ani zakoupeného elektronického zboží.

8.2. Obchodní označení, design webu a design zakoupeného zboží je duševním vlastnictvím autora a nesmí být bez jeho souhlasu jakkoliv interpretováno.

8.3. Elektronickým zbožím se rozumí studijní materiály a další soubory v digitalizované podobě.

8.4. Uživateli je prostřednictvím internetového obchodu https://www.zapiskycz.cz autorské dílo zpřístupněno formou stažení v elektronické podobě na žádost uživatele za úplatu.

8.5. Úhradou ceny v internetovém obchodě https://www.zapiskycz.cz získá kupující právo užít dílo a uložit si ho na paměťové médium. Kupující je oprávněn užít rozmnoženinu díla pouze pro osobní potřebu a nesmí ji jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat.

8.6. Kupující není oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, měnit nebo spojovat s jiným dílem. Kupující není oprávněn překládat a převádět dílo do jiné formy ani užívat ho komerčním způsobem či jinak poskytovat třetím osobám.

8.7. Jakékoliv jiné užití díla než je užití pro osobní potřebu je zakázáno.

8.8. Souhlasem s obchodními podmínkami při potvrzení objednávky bere kupující na vědomí, že kupuje nehmotné zboží v elektronické podobě. Pokud je kupujícím elektronické zboží zaplaceno a staženo, není možné ho vrátit prodejci (nelze ověřit, zda již nebyla vyhotovena kopie díla). Kupující se vzdává nároku na vrácení zboží okamžikem, kdy je mu zakoupené zboží zpřístupněno ke stažení prostřednictvím odkazu v e-mailu, který je uveden v objednávce. Tento bod se netýká poškozených nebo nedodaných elektronických souborů.

9. Technické vybavení

9.1. Všechna díla nabízená v internetovém obchodě https://www.zapiskycz.cz jsou zpřístupněna ve formátu PDF.

9.2. Pro stažení díla je nutný počítač, tablet, mobilní telefon nebo jakékoliv zařízení, které má k dispozici internetový prohlížeč s připojením na internet a čtecí software umožňující otevření PDF souboru.

9.3. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá výše uvedené vybavení, a není to důvodem k vrácení peněz za provedenou a zaplacenou objednávku.

9.4. Z bezpečnostních důvodů je doba trvání odkazu ke stažení zakoupeného obsahu stanovena na 7 dní. Po uplynutí této lhůty bude odkaz ke stažení zneplatněn. 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

10.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

10.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 20.02.2023.

11. Reklamační řád

11.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​https://www.zapiskycz.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

11.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.zapiskycz.cz​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​https://www.zapiskycz.cz ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

11.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

11.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.zapiskycz.cz​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

11.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​20.02.2023

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​info@zapiskycz.cz.